Álláshirdetés

A Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
(6760 Kistelek, Tisza u. 1.)
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000. (XII. 26.) Kormány rendelet alapján pályázatot hirdet

család- és gyermekjóléti szolgálat nyújtásához,
családsegítő 
munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet és a kapcsolódó jogszabályok által szabályozott szolgáltatással kapcsolatos családsegítői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű, 2017. július 03. napjától 2018. április 30. napjáig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, Csengele, Petőfi u. 13.
Pályázati feltételek, az elfogadható képesítési előírások:
Felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés segítő szakember, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív-és viselkedésterápiás konzultáns, mentálhigiéniai prevenciós specialista,§
család- és gyermekvédelmi szakos pedagógus, játék- és szabadidő-szervező tanár, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, addiktológiai konzultáns, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár.
Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP.§
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.§
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a szakmai tapasztalat.§
Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű kommunikáció, empátia, tolerancia, flexibilitás, kreativitás.§
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázó részletes szakmai önéletrajza, a képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.§
A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.§
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.§
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. július 03.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást Takács Réka szakmai vezető nyújt, a 62/259-440-es vagy a 06/20/621-5630 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (6760 Kistelek, Tisza u. 1.), vagy személyesen.§
E-mailben, a cím gondozasikp@invitel.hu§
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

Translate »
Megszakítás