GINOP-1.2.9-20 HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TELEPÜLÉSEKEN MŰKÖDŐ MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA

Tisztelt Csengeleiek!

Helyi vállalkozások fejlesztését célzó pályázat nyújt segítséget a helyi vállalkozóknak!

A teljes kiírás letölthető: itt!

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása GINOP-1.2.9-20

A pályázat támogatást nyújt a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. A támogatás 70-100%-os vissza nem térítendő támogatás, hátrányos helyzetű településeken megvalósuló projektekre. A pályázható tevékenységek: eszközbeszerzés, ingatlan építés, felújítás, bővítés, átalakítás, IT beszerzések (hardver és szoftver), képzés, bérköltség támogatás. A hátrányos helyzetű települések listáját itt találja. A támogatás összege:
– 1. sz. mellékletben szereplő településeken maximum 10 millió Ft (70%-os támogatottság mellett),
– 2. sz. mellékletben található településeken maximum 60 millió Ft (100%-os támogatottság mellett).

Felhívás célja:

A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Rendelkezésre álló forrás:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800 db

Támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro- és kisvállalkozások:

a) amelyek:

  • a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben;
  • a Felhívás 2. számú szakmai mellékletben felsorolt 162 településen:

– a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban;

– a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban;

– az Új Roma Stratégiával (2019–2030) összefüggő feladatok meghatározásáról szóló 1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozatban;

– a „Felzárkózó települések” és a gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő további intézkedésekről szóló 1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozatban meghatározott, nem a Közép-magyarországi régióban található településen valósítják meg fejlesztéseiket.

b) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

e) amelyek rendelkeznek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kiállított tanúsítvánnyal, amennyiben a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket és minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege.

f) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A támogatást igénylőnek a felsorolt pontokban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

Az 1. a) tevékenység költségének a 2. b) tevékenység költségével együtt el kell érnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át).

Amennyiben a 2. b) tevékenység nem képezi a projekt költségvetésének részét, az 1. a) tevékenység költségének önállóan kell elérnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A Felhívás 3.1.1. pontjában meghatározott tevékenységhez kapcsolódó alábbi tevékenységek támogathatóak:

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).

c) Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

d) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).

e) Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).

f) Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el),

g) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).

h) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek(kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 0,5%-át érheti el)

i) Projektelőkészítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 7%-át érheti el).

j) Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 2,5%-át érheti el).

Felhívjuk figyelmét, hogy az i) és j) pont szerinti tevékenységek kizárólag azon mikro- és kisvállalkozás által vehető igénybe, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft.

Nem támogathatóak Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés

Kötelező vállalások:

a) Azon mikro- és kisvállalkozás esetében, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft, a felhívás jelen pontja nem releváns.

b) Egyéb esetben az a mikro-, és kisvállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amely vállalja, hogy a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településen működő székhelyén/telephelyén legalább 1 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó hónapra vonatkozó, adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszámához képest az érintett székhelyen/telephelyen a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.

A támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelye(ke)t a fenntartási időszak végéig fenntartja.

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő:

18 hónap!

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak

A projekt keretében létrehozott kapacitásokat (termékeket, szolgáltatásokat) a fenntartási időszak végéig kötelező fenntartani.

Kérelem benyújtása:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. január 19. kedd 9 órától 2021. február 18. csütörtök 12 óráig van lehetőség.

Támogatás mértéke és összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

– a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.

– a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.001 forint, maximum 60.000.000 forint.

A Felhívás 1. és 2. számú mellékletében felsorolt, mindkét településlistán szereplő településekre vonatkozóan a támogatást igénylő dönt, hogy melyik kategóriában nyújt be támogatási kérelmet.

A támogatás maximális mértéke:

a) a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a,

b) a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

Előleg:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

– 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 15 millió forint,

Egyszeri elszámolás esetén előleg nem igényelhető

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

Költségtípus

Minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)

Minimális elszámolható költség összege (Ft)

Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)

Maximális mértéke a Felhívás 5.5.1 pontja alapján elszámolható költségek összegére vetítve (átalány alapú elszámolás)

Maximális elszámolható költség összege (Ft)

Új eszközök, gépek beszerzésének költsége, új

technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

50%

egyenként minimum nettó 100.000

Ft/eszköz

     

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés)

     

felhívás 3.4.1.1 s) pontja szerint

Információs technológia-fejlesztés

 

egyenként minimum nettó 100.000 Ft/hardver eszköz

50%

   

Képzés

   

20%

 

felhívás 3.4.1.1 t) pontja szerint

Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés

     

15%

Domain név regisztráció és hozzá kapcsolódó webtárhely egyszeri díja összesen bruttó 40.000 Ft

Domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés bruttó 200.000

Ft

Általános (rezsi) költségek

   

1%

 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása

   

0,5%

 

Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek

   

10%

   

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja

       

felhívás 3.4.1.1 u) pontja szerint

Személyi jellegű ráfordítás

   

50%

 

felhívás 3.4.1.1 v) pontja szerint

Projektelőkészítés

   

7%

   

Projektmenedzsment

   

2,5%

   

Fontosabb feltételek:

  • A Felhívás 5. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.
  • A projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére.
  • A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett,
  • Vállalja, hogy a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településen működő székhelyén/telephelyén legalább 1 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát
  • Projekt időtartama megkezdésétől számított 18 hónapig tarthat. (Megkezdés: a támogatási kérelem benyújtása után az 1. létrejött szerződéssel, vagy TSZ (Támogatási Szerződés) hatálybalépésekor),
  • Támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését, A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie

 

Translate »
Megszakítás