Csengelei Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde közérdekű adatok

A CSENGELEI SZIVÁRVÁNY ÓVODA és Mini Bölcsőde KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

a 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉVRE

A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§ értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

 Szervezeti, személyzeti adatok:

Csengelei Szivárvány Óvoda és Egységes Mini Bölcsőde

Cím: 6765 Csengele Deák Ferenc utca 23.

Tel.: 0662/286-092

Email: csengeleovoda@freemail.hu

OM azonosító: 202292

Intézményvezető: Tóth-Andorné Farkas Éva

Intézményvezető-helyettes: Pigniczki Tiborné

 Fenntartója, működtetőCsengele Községi Önkormányzat,

                                           6765 Csengele Petőfi utca 13.

Az intézmény nevelési év rendje:

A nevelési év: 2020.09.01-2021.08.31-ig tart.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig. Nyitva tartás: 7-17 óráig

Az óvoda napi nyitva tartása: 10 óra

Mini Bölcsőde hétfőtől – péntekig naponta: 7-16 óráig tart nyitva

A Csengelei Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde többcélú intézmény

2 vegyes életkorú óvodai csoporttal (max.: 50 fő) és

1 mini bölcsődei csoporttal (max.:7 fő)

Fenntartói által engedélyezett álláshelyek:

Óvoda esetében:

Óvodapedagógus álláshely 4 fő főiskola végzettségű, ebből 1 fő szakvizsgázott

Dajka: 2 fő középfokú végzettség, dajka végzettség

Mini Bölcsőde esetében:

Kisgyermeknevelő: 2 fő, középfokú végzettségre épülő felsőfokú végzettség

Bölcsődei dajka: 1 fő,  középfokú végzettség, bölcsődei dajka végzettség

Az intézmény része a főző konyha, ahol a bölcsődés, óvodás, iskolás étkeztetésén túl felnőtt étkeztetés is történik.

Konyhai dolgozó: 3 fő, ebből 1 fő élelmezésvezető – középfokú végzettség

2 fő szakács, középfokú végzettség

 

 

 

Felvételi lehetőség:

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen a hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető, ill. szabad férőhely rendelkezésre áll. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A mini bölcsődei csoportba 20 hetes kortól 3. életévüket betöltött gyermekek – maximum 7 fő nevelése együtt történik

A fenntartó az óvodai, bölcsődei beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.

A 2021/2022 nevelési évre a beiratkozás időszaka: április 20.- május 20.

Nevelési év rendje: 2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig.

  1. szeptember 1- 2021. május 31. tervezett, fejlesztő foglalkozások
  2. június 7-július 31. nyári élet összevont csoportokban
  3. augusztus 1-augusztus 31. fenntartó engedélyével nyári zárva tartás.

A 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet alapján egy nevelési évben 5 nevelés nélküli munkanap biztosított továbbképzések, értekezletek szervezésére.

Ezekről a napokról a zárva tartást megelőzően 7 nappal tájékoztatjuk a szülőket.

Az intézményben fizetendő térítési díj

Az intézményben fizetendő térítési díj:

Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni.

Az intézményben az étkezési térítési díj: 200.-Ft/nap/fő
A Fenntartó helyi rendeletben meghatározottak alapján a tízórait és az uzsonnát saját forrásból finanszírozza.

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:

–        a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek

–        tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek

–        azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az    életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos

–        akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek

–        akiknek a nevelésbe vett vételét rendelte el a gyámhatóság

–        akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át

Ünnepek, megemlékezések rendje

Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves munkatervben meghatározottak szerint történik.

Tervezett programjaink:

október 1. Zene világnapja
október 5. Állatok világnapja
október 9. Szüreti mulatság
november 13. Márton- napi vigadalom
december 07. Mikulás ünnepség
december 13. Adventi gyertyagyújtás (községi)
december 18. Karácsonyi ünnepség
február 2. Medvenap
február 19. Farsang
március 12. Március 15.

megemlékezés

március 22. Víz világnapja
március 4. hét Húsvéti ünnepkör
április 21. Föld napja környezetvédő nap
május 7. Anyák napja
május 10. Madarak Fák napja
május 28. Gyermeknap
május 28. Szivárványnap
június 5. Ballagó ünnepély

 

Az óvodában Pedagógiai szakmai ellenőrzés történt, vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés
Vezetői tanfelügyelet eredménye
Eredmény rögzítésének dátuma:
2019.02.22.
Kompetenciák értékelése, Indikátorok értékelése
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
Vezető, irányító szerepet vállal az óvoda pedagógiai programjában megjelenő alapelvek, célok és feladatok meghatározásában. Minden dokumentációban kiemelten szerepel a képességeknek megfelelő, egyéni bánásmód alkalmazása. Együtt működik a fejlesztő szakemberekkel. Elhivatottságával, szakmai tudásával eredményesen támogatja a gyermeki teljesítmények javulását, hatékonyan irányítja a tanulási és tanítási folyamatot, a befogadó tanulási környezet, ezzel biztosítja az óvoda megfelelő fejlődését és megítélését. Megteremti a visszajelzés és az értékelés kultúráját, támogatva ezzel intézménye folyamatos fejlődését. Vezetőként biztosítja, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális támogatást kapjanak. Együttműködik munkatársaival, és példát mutat annak érdekében, hogy az intézmény elérje a tanulási eredményekre vonatkozó deklarált céljait.
Fejleszthető területek
A mérési értékelési eredmények konkrétan nem jelennek meg a stratégiai tervek készítésénél. Javasolt az eredményekre való hatékonyabb tervezés. A tehetséggondozás feltételeinek kidolgozása kevéssé jelenik meg a stratégiai dokumentumokban.(P.P. –Munkaterv) Ellenőrzési jegyzőkönyvek csak részben készülnek. (helyszíni dokumentum elemzés, interjúk)
2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
Az intézmény nevelési stratégiájának megismertetése céljából szoros kapcsolatra és együttműködésre törekszik a családokkal. A kollégák és a partnerek tájékoztatása folyamatos, az információk naprakészek. Folyamatosan keresi a szakmai információ szerzés lehetőségeit. Közös értékrenden alapuló jövőképet képvisel a munkáltatóval és a kollégáival együtt, ezzel támogatja az intézménye pozitív megítélését, elfogadását. A célok elérése érdekében törekszik a kollégák és a partnerek pontos informálására (megbeszélések, emailrendszer, stb.), támogatja az önálló információ szerzést (továbbképzések, módszertani segédletek). A munka tervezésénél kikéri munkatársai véleményét. Az intézményében mindig elérhető. A nevelő-oktató munkát segíti, mentorálja, koordinálja. Szívesen fogadja a szakmai segítséget, befogadja a tanulás-tanítás eredményessé tételére irányuló kezdeményezéséket, innovációkat, fejlesztéseket. ( PP., interjúk, munkatervek, beszámolók)
Fejleszthető területek Rövid –hosszú távú célok a munkatervben kerültek csak meghatározásra. Hangsúlyosabbá tenni a tervező, elemző, értékelő és visszacsatoló (PDCA) szemléletet a dokumentumokban. (interjúk, munkatervek, beszámolók)
3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek: Kiemelt feladatnak tekinti a nevelőtestület egyéni arculatának megőrzését. Kiemelten kezeli a hagyományápolást. A kollégái véleményét meghallgatja. Intézkedéseiről, stratégiai elképzeléseiről folyamatosan egyeztet kollégáival. A változó körülményeket érzékeli és igyekszik megoldásokat keresni, kommunikálja a partnerek felé. Elhivatott, intézménye iránt elkötelezett, hiteles és etikus pedagógus, vezető. Törekszik vezetői hatékonyságának folyamatos fejlesztésére. Erős hivatástudattal rendelkezik. (interjúk, vezetői pályázat)
Fejleszthető területek
A csoportnapló átdolgozása szakmai és törvényességi megfelelés tekintetében szükséges.
4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
Tapasztalatával, ötleteivel hozzájárul az intézményi innovációhoz. Törekszik arra, hogy munkájával intézménye és közvetlen partnereinek érdekeit szolgálja. Elfogadó, a közös célok elérésére nyitott. Pozitív és támogató szervezetet alakított ki az intézményben. Kellő tapintattal, szakszerűen oldja meg a konfliktushelyzeteket. Szakmai elhivatottság jellemzi. A munkatervben, SZMSZ –ben megtörténik a feladatok megosztása, szoros az együttműködés helyettesével. Törekszik a fejlesztő szemlélet érvényesítésére, kiemeli az óvodapedagógusok erősségeit. (interjúk, helyszíni dokumentum elemzés)
Fejleszthető területek: Munkatervében tervezi a vezetői látogatásokat. Az ellenőrzések a tervezettnek megfelelően történnek, az értékelések nagyrészt szóban történnek. Egységes ellenőrzési ívek nem kerültek kidolgozásra. Célszerű lenne az azonos szempontsor alapján történő vezetői ellenőrzés, értékelés. (helyszíni dokumentum elemzés, interjúk)
5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
A jogszabályváltozások beépítése a stratégiai dokumentációkba folyamatos. Az intézmény szervezeti átalakítása a törvényi változásokat követi. A község kulturális életében rendszeresen részt vesznek, bekapcsolódnak, kezdeményeznek. Együttműködik a fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások érdekében. Az intézményét a törvényi előírásoknak megfelelően vezeti,figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat. Az intézményvezető számára fontos az intézmény arculata, törekszik a pozitív intézményi arculat kialakítására és megtartására.
Fejleszthető területek: A vezetői ellenőrzés dokumentálására, szabályozására, egységesítésére nem került kidolgozásra ellenőrzési szempontsor.

Intézményi eredmény:

Az eredmény rögzítése: 2019.04.27
1. Pedagógiai folyamatok
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
Tehetségfejlesztés eljárásrendje kerüljön kidolgozásra. A gyermeki fejlődés nyomon követő dokumentáció egyszerűsítése szükséges.
Kiemelkedő területek:
A stratégiai és operatív tervezési tevékenységük szakszerű, tudatos, nyomon követi a törvényi változásokat. A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik. A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak.
2. Személyiség- és közösségfejlesztés
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
Ezen a területen nem határozunk meg fejleszthető területet, javasoljuk a megismert magas szintű munka folyamatos szinten tartását.
Kiemelkedő területek:
A személyiségek megismerése többféle módszerrel történik, a fejlesztés egyénre szabott. Elkötelezettek a gyermekek képességeinek egyéni fejlesztésére, az ezt szolgáló tevékenységek megszervezésére. Változatos programok szervezésével és megvalósításával a gyermeki közösségekben rejlő lehetőségek kihasználására, az egyének közötti különbségek, a szociális hátrányok enyhítésére törekednek. Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elméletének átadása és gyakorlati megvalósítása koherens, hatékony, sokoldalú a dokumentumokban meghatározott tervekkel. A szülőkkel tudatos, kiváló kapcsolatot tart fenn az intézmény. A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben, óvodai közös programokon vesznek részt, bekapcsolódnak kirándulásokba, egyéb programokba is.
3. Eredmények
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
Egyéni fejlődési dokumentáció átdolgozása a könnyebb átláthatóság érdekében.
Kiemelkedő területek:
A gyermekek megfigyelése, mérése értékeléséből kapott adatokat elemzik, az egyéni fejlesztés alapjaként használják. Az egyéni fejlesztés tervezése és megvalósítása a gyermekek fejlődését szolgálja. Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő.
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
Szakmai munkaközösség, munkacsoport tervszerű működtetése. Nyomonkövethető szakmai értékelési rendszer kidolgozása.
Kiemelkedő területek:
Csoportok közötti együttműködés kiemelkedő az intézményben, amely tervezett és szervezett formában zajlik. A szakmai műhelymunka keretein belül lehetőség van a belső tudásmegosztásra.
5. Az intézmény külső kapcsolatai
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
Partneri elégedettségmérést készítsenek a szülők és egyéb külső partnerekkel való kapcsolattartás nyomon követhetősége és fejleszthetősége érdekében.
Kiemelkedő területek:
A külső partnerekkel hagyományosan jól kialakított kapcsolatrendszert működtetnek. Az együttműködés kölcsönös. Valamennyi partneri kapcsolat a nevelés, a gyermekek személyiségfejlődésének céljait szolgálja. A helyi közéletbe szervesen illeszkednek. Egészséges lokálpatriotizmus jellemzi a tevékenységet. A személyes kapcsolataikban és szóbeli tájékoztatóikon megjelenik az óvoda tevékenysége. Széles körű az a programkínálat, melybe be tudnak kapcsolódni az óvodás gyermekek, illetve azok a programok, melyekbe a családokat várják.
6. A pedagógiai munka feltételei
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
Rendszeresen mérjék fel a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, és készítsenek erre vonatkozó intézkedési tervet.( IKT eszközök) Beiskolázási tervben jelenjenek meg az egyéni igények. A belső ellenőrzési rendszer kidolgozása szükséges.
Kiemelkedő területek:
Az óvodapedagógusok folyamatosan képzik magukat, nyitottak a fejlődésre, a korszerű ismeretek befogadására. A felelősség és hatáskörök szabályozása támogatja a feladatok megvalósulását. A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik.
7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés.
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
Nem határozunk meg fejleszthető területet, továbbra is működtessék az eddigi magas szintű tevékenységet.
Kiemelkedő területek:
Minden nevelési év tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek, terveinek ütemezése. /Munkaterv, beszámolók/ A tervekben /éves munkaterv, továbbképzési terv/ jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, felelősök, feladatok, a megvalósulást jelző eredménymutatók. /PP, beszámolók, SZMSZ, munkaterv/

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

A nevelési év végén beszámoló az intézmény munkájáról.

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk

– Házirend
– Pedagógiai Program
– SZMSZ
– Éves Munkaterv

A dokumentumoknak a helyben szokásos módon nyilvánosságot biztosítunk.

Az intézmény adatai és közzétételi listája az alábbi oldalon is megtekinthető.

http://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyKereso/Intezmeny/Index/202292

Translate »
Megszakítás