Közérdekű adatok

ÖNKORMÁNYZAT

Közérdekű adatok közzététele

 

  1. Szervezeti, személyzeti adatok

a.) A közfeladatot ellátó szerv adatai, szervezeti felépítése, feladatai

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Csengele Községi Önkormányzat

Székhelye, postai címe: 6765 Csengele Petőfi utca 13.

Központi telefonszám: (62) 586-570

Polgármester telefonszáma: (62) 586-570 Telefax: (62) 586-578

Jegyző telefonszáma (62) 586-571 Telefax: (62) 586-578

Elektronikus levélcíme: polgarmester@csengele.hu

Honlapja: www.csengele.hu

Csengele Községi Önkormányzat közfeladatát a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül látja el.

 

A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése:

A Közös Önkormányzati Hivatalt a Képviselő-testület a Polgármester közreműködésével irányítja. A jegyző a közfeladatokat az alábbi szervezeti egységek közreműködésével látja el:

Szervezési csoport: a képviselő-testület és bizottságai munkájának előkészítése, segítése, üléseken jegyzőkönyvezés, testületi anyagok nyilvántartása.

Igazgatási Csoport: egyedi hatósági ügyekben jegyzői, önkormányzati, polgármesteri hatáskörben jár el. Ezek: anyakönyv, hagyaték, leltározás, honosítás, szociális- és gyámügyi igazgatás, birtokvédelem, működési engedélyek (kereskedelmi üzletek működési engedélye), telepengedélyek, polgári védelem, hatósági bizonyítványok, általános ügyfélszolgálat és ügyiratkezelés.

Gazdálkodási Csoport: az éves költségvetés tervezése, előirányzat módosítás, üzemeltetés, fenntartás, működtetés, beruházás, vagyon használat, hasznosítás, munkaerő-gazdálkodás, pénzkezelés, pénzellátás, könyvvezetés, beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatás. Helyi adók, gépjárműadó, talajterhelési díj előírása, beszedése, könyvelése, nyilvántartása, adó- és értékbizonyítvány kiadása (hagyatékhoz, végrehajtáshoz), vagyoni bizonyítványok kiállítása. Behajtással kapcsolatos feladatok ellátása.

Mezőgazdasági igazgatási feladatkör: állategészségügy, állatvédelem, állattartás, méhészettel kapcsolatos ügyintézés, rágcsálók elleni védekezés, eb összefogás, növényvédelmi feladatok, parlagfű-irtás és gyommentesítés, fakivágás engedélyezése, erdő-, szőlő- és gyümölcstelepítés, föld haszonbérbe adás, művelési ág változás, határszemle, vadgazdálkodás, zaj- és rezgésvédelem, természetvédelem, hulladékgazdálkodás.

Településfejlesztéssel, településrendezéssel, épített környezet védelmével és községkép védelemmel kapcsolatos feladatok.

Községüzemeltetési feladatkör (közterület használat, közterület felügyelet, házszámozás, útvonalengedély, temető fenntartás, vízellátás, szennyvízelvezetés)
Lakásgazdálkodási feladatkör (helyi támogatás, lakásépítési kedvezmény visszafizetésének felfüggesztésével, jelzálogjog bejegyzéssel, megszüntetésével kapcsolatos feladatok)

Személyügyi referens feladatai: az önkormányzat és a Hivatal HR-es feladatai (pályáztatás, kinevezés, munkaszerződés, teljesítmény-követelmények és értékelések, munkavédelmi és egyéb, kapcsolódó belső szabályzatok).

 

Törzskönyvi adatok
     
Székhely Csengele Községi Önkormányzat
6765 Csengele, Petőfi u. 13.
Csengele Községi Önkormányzat
6765 Csengele, Petőfi u. 13.
     
Képviselő dr. Tóth Tibor Imre polgármester  
Törzskönyvi azonosító 726665 812214
Adószám 15726669-2-06 15812216-1-06
KSH statisztikai szám 15726669-8411-321-06 15812216-8411-325-06
Bankszámlaszám 10402142-50485648-56561001 10402805-50526582-68871003

 

Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti ábra

A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Alapító okirata

 

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Szervezeti, személyzeti adatok

  Adat  
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Név: Csengele Községi Önkormányzat

Cím: 6765 Csengele, Petőfi u. 13.

Tel.: 0662/586-570

Fax: 0662/586-578

E-mail: titkarsag@csengele.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai  
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Polgármester: dr. Tóth Tibor Imre

E-mail: polgarmester@csengele.hu

Tel.: 0662/586-575

 

Jegyző: dr. Jaksa Tibor

E-mail: jegyzo@csengele.hu

Tel.: 0662/576-512

 

Aljegyző: Csépe András

E-mail: aljegyzo@csengele.hu

Tel.: 0662/586-571

 

Csengelei Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

Intézményvezető: Tóth-Andorné Farkas Éva

E-mail: csengeleovoda@freemail.hu

Tel.: 0662/286-092

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Nincs ilyen
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő

Dr. Tóth Tibor Imre polgármester

Tóth Tibor alpolgármester

Csókási Zoltán képviselő

Lantos István képviselő

Rényi László képviselő

Varga Árpád képviselő

dr. Varga Szabolcs képviselő

 

Jogi- és Ügyrendi Bizottság

Varga Árpád elnök

Lantos István elnök-helyettes

Rényi László tag.

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Név: Csengelei Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

Cím: 6765 Csengele, Deák Ferenc utca 23

Tel.: 62/286-092

E-mail: csengeleovoda@freemail.hu

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nincs ilyen
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Nincs ilyen
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Név: Csengele Községi Önkormányzat

Cím: 6765 Csengele, Petőfi u. 13.

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Lap neve: Csengelei Hírek

Szerkesztő: Törköly Ágnes

E-mail: telehaz.csengele@freemail.hu

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Önkormányzati hatósági ügyben

Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

6765 Csengele, Petőfi utca 13.

 

Egyéb hatósági ügyekben

Szegedi Törvényszék

6701 Szeged, Pf.: 408

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  Adat  
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Feltöltés alatt
2. *  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Szociális ügyek

Bölcsőde üzemeltetése

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Feltöltés alatt
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(III.4.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról.

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg1ed8dr7eo4dt1ee2em5cj2bz7cf6cb3cc8ce1cb2c

 

Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról.

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr9eo2dt9ee0em1cj0ca9cb6bx7cc8ce7bw4f

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei Feltöltés alatt
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke  
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019.(XII.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

 

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg1ed4dr3eo4dt5ee0em7cj6ca3cb6cb5cc8bx7bz4f

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A Képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek elérhetőek a csengele.hu weboldalon az önkormányzat\képviselő testület menüpont alatt.

 

Csengele Községi Önkormányzat hatályos rendeleteinek eléréséhez segédlet az alábbi linken található.

http://www.csengele.hu/onkormanyzat-2/kepviselo-testulet-tagjai/hatalyos-rendeletek-elerese/

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hirdetményeink, közleményeink az alábbi linkeken érhetőek el.

https://hirdetmenyek.magyarorszag.hu

és

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Csengele-K%C3%B6zs%C3%A9gi-%C3%96nkorm%C3%A1nyzat-100683058035426/

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Feltöltés alatt
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Feltöltés alatt
13. *  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve Feltöltés alatt
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Feltöltés alatt
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Feltöltés alatt
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Feltöltés alatt
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Feltöltés alatt
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Feltöltés alatt
19. *  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
Feltöltés alatt
20. *  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Feltöltés alatt
21. *  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen Feltöltés alatt
22. *  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Feltöltés alatt
23. *  A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Feltöltés alatt
24. *  A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
Feltöltés alatt
25. *  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére Feltöltés alatt

Gazdálkodási adatok

  Adat  
l. *  A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója  

3-2021(III.12.)önk.rend. a 2021. évi költségvetésről

3-2022. (II.16.)Önk. rend. a 2022. évi költségvetésről

4-2023. (III.9.)Önk. rend. a 2023. évi költségvetésről

6-2022. (V.31.)Önk. rend. a 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

7-2021. (V.28.)Önk. rend. a 2020. évi gazdálkodás zárszámadásáról

7-2023. (V.30.)Önk. rend. a 2022. évi költségvetésének teljesítéséről

Költségvetési beszámolók Költségvetési rendeletek 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  

Alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése

Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és bérköltsége

Vezetők és vezető tisztségviselők létszáma, személyi juttatásai

3. *  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond  

 Bursa Hungarica önk-i ösztöndíj

Civil szervezetek támogatása 2019. év

Civil szervezetek támogatása 2020. év

Civil szervezetek támogatása 2021. év

Civil szervezetek támogatása 2022. év

Civil szervezetek támogatása 2023. év

4. *  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Gazd. III. 4. pont
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Gazd. III. 5. pont
6. *  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított 5 M Ft feletti kifizetések
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Gazd. III. 7. pont
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Tárgyévben nincs ilyen beszerzési eljárás 

 

Translate »
Megszakítás